Egen pensjonskonto 2.

Nå er det kort tid igjen til Egen pensjonskonto settes i kraft 1. febr 2021. Mye har skjedd siden jeg la ut første informasjon om høring om "forskrift til pensjonskonto mai 2020"  se egen sak under nyheter om pensjon.

1. februar vil1,5 millioner nordmenn få sin egen pensjonskonto, hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber samles på et sted. Dette har Stortinget vedtatt gjennom endringer i innskuddspensjonsloven. Ordningen gjelder for ansatte i private bedrifter som har innskuddspensjon.  Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, hvis ikke du reserverer deg mot en slik samling.

Et av målene med EP konto var at ved å samle ulike kapitalforsikringsbevis (opptjemte pensjonsrettigheter fra ulike innskuddspensjonsordninger) vil du få en bedre samlet pensjonsutbetaling når du skal bli pensjonist. Fordi at når du samler kapitalen vil du spare kostnader og oppnå bedre avkastning. 

I tillegg har mange arbeidstakerorganisasjoner gått sammen om å legge forvaltning av medlemmenes EP kontoer "på anbud" og derved fremforhandlet gode avtaler med lave forvaltningskotsnader, til gode forvaltningsmiljø, og gode medlemspriser.  

Dette har medført større konkurranse blant leverandørene av innskuddspensjon. 

Hva skjer etter 1. februar? 

Fra Finansportalen www.finansportalen.no/pensjon/egen-pensjonskonto sakser jeg følgende:

 

Dette må du være klar over når det gjelder egen pensjonskonto:

 

 • Du er bare omfattet av ordningen med egen pensjonskonto dersom du i dag jobber hos en privat bedrift som har innskuddspensjon. Dette gjelder ca 1,5 mill. nordmenn
 • Du kan selv velge hvilket selskap som skal forvalte din pensjonskonto, men det krever aktiv handling fra din side
 • Er du omfattet av egen pensjonskonto, men ikke foretar deg noe, vil all tidligere opptjening (jf. pensjonskapitalbevis) og nåværende opptjening slås sammen på en pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør
 • Reservasjonsfristen for automatisk samling av pensjonsopptjening hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør er 3 måneder og vil løpe fra 1.2.2021. Reservasjoner skal gjøres hos Norsk Pensjon som for tiden utvikler en egen reservasjonsløsning for ordningen.
 • Du vil kunne fremskynde overføring til egen pensjonskonto ved å gi aktivt samtykke til overføring innen fristen på tre måneder. Samtykket skal registreres i Norsk Pensjons reservasjonsløsning.
 • Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold må du uansett betale selv
 • Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening i nåværende arbeidsforhold betales av din arbeidsgiver
 • Hvis du velger pensjonsselskap selv vil du i første omgang betale forvaltningsgebyrer på hele pensjonsopptjeningen din, men du vil få en såkalt «standard kompensasjon» fra din arbeidsgiver. Dette er kompensasjon for forvaltningsgebyr på pensjonsbeholdning som er opptjent i nåværende arbeidsforhold
 • «Standard kompensasjon» tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt på standard forvaltning for deg om du hadde blitt hos arbeidsgivers pensjonsselskap
 • Velger du å benytte deg av muligheten til å velge pensjonsselskap selv, må du altså passe på å velge et selskap som har lave forvaltningsgebyrer
 • Administrasjonsgebyr betales av arbeidsgiver hvis du blir værende hos arbeidsgivers pensjonsselskap
 • Velger du pensjonsselskap selv må du selv betale for eventuelt administrasjonsgebyr
 • Det vil også bli mulig å samle gamle IPS-avtaler (fra før 2017) og IPA-avtaler inn i egen pensjonskonto. Dette vil ikke skje automatisk. Hvis du ønsker dette, må du ta kontakt med selskapene som i dag forvalter dine gamle IPS-avtaler og IPA-avtaler.
 • Fra 1. januar 2021 er det ikke lenger et krav at du må ha vært ansatt i 12 måneder for å ha rett til å få med deg opptjent pensjon fra arbeidsforhold med innskuddspensjon. Ansatte som slutter etter 1. januar 2021 vil ha krav på opptjent pensjon uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

 

Som det fremgår av punktene over er det altså viktig å velge et selskap med lave forvaltningsgebyrer og administrasjonsgebyrer hvis du ønsker å velge pensjonsselskap selv for egen pensjonskonto.

 

En oversikt over ulike leverandørers kostnadsstruktur finner du her: 

www.finansportalen.no/pensjon/pensjonskapitalbevis

Ta deg tid til å sette deg inn i hva det betyr for deg.

Bergen 12.jan 2021

Arvid

Egen pensjonskonto

Med pensjonskonto vil alle pensjonskapitalbevisene samles.

I 2021 får 1,4 millioner nordmenn sin egen pensjonskonto. På denne kontoen samles all pensjon du har opptjent – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Dette vil skje automatisk uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Hvorfor Egen Pensjonskonto?? Mer pensjon:

For pensjonskapitalbevisene belastes en forvaltningskostnad og en administrasjonskostnad.

- Med pensjonskonto vil alle pensjonskapitalbevisene samles i den pensjonsavtalen du har hos nåværende arbeidsgiver, og din arbeidsgiver vil betale administrasjonskostnaden for avtalen.

Arbeidsgiver vil også betale for forvaltningen av pengene de setter inn, men du betaler selv forvaltningen for kapitalen fra tidligere arbeidsgivere. 

- Fordelen med pensjonskonto er at du potensielt får en rimeligere forvaltningskostnad enn du tidligere hadde på pensjonskapitalbevisene dine. Det betyr at du betaler litt mindre for at pensjonsleverandøren passer på pengene dine. 

Du kan bestemme hvordan pensjonen spares:

- Ta et aktivt valg med pensjonen din. Sett deg inn i hvordan pengene spares, det vil si deg hvilken investeringsprofil du har. Vanligvis kan du velge mellom minst tre ulike investeringsprofiler, med ulik andel aksjer - lav, medium eller høy.

- Sjekk hvilken investeringsprofil du har, og velg en annen dersom det passer bedre for deg.

- Dette gjelder både den innskuddspensjon du har hos nåværende arbeidsgiver, samt for pensjonskapitalbevisene du har fra tidligere arbeidsgivere. 

I pensjonskontoen din vil all din sparing få samme investeringsprofil. 

Du trenger ikke gjøre noe før loven endres neste år, men husk at investeringsvalget du har på innskuddspensjonen din også vil gjelde for pensjonskontoen din.

- Selv om myndighetene samler all kapitalen fra innskuddspensjonsopptjening i pensjonskontoen din, er det ditt ansvar å se om den spares riktig.

Ordningen vil gjelde for deg som er 20 år eller eldre, og som har en stillingsprosent på minimum 20 prosent.

Bestetida 12.09.2020

Arvid Åsen

Generelt om Privat tjenestepensjon

Tjenestepensjon

Fra nyttår 2014 åpnet det for at bedrifter i privat sektor kan velge et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt for sine ansatte. Det nye produktet følger av ny tjenestepensjonslov, som ble satt i kraft 1. januar 2014. Produktet vil være et alternativ til dagens ytelses- og innskuddspensjonsordninger. For bedrifter som har eller oppretter innskuddspensjon for sine ansatte, øker rammen for innbetaling av innskudd til de ansattes pensjon vesentlig fra samme tidspunkt. Kostnader kan komme i tillegg til de fastsatte øvre innskuddsgrensene.

Tjenestepensjon. YP/ITP/TLP
Hvordan fungerer den?

Tjenestepensjonsordning på jobben

1. Har jeg rett til tjenestepensjon fra jobben?
2. Hvordan finner jeg ut hva jeg får i (tjeneste-)pensjon fra jobben?
3. Er alle tjenestepensjonsordninger fra bedriftene like?
4. Hva slags pensjoner har vi vanligvis krav på i en tjenestepensjonsordning?
5. Hvor lenge varer pensjonen?
6. Blir pensjonene regulert?

- Hva bør jeg tenke på når arbeidsgiveren vil skifte pensjonsordning?

- Hva bør jeg tenke på når jeg vurderer å skifte arbeidsplass?

 • Ytelsespensjon

  Ytelsen skal ved oppnådd pensjonsalder 67 år, utgjøre 66-70 % av din sluttlønn (pensjonsgrunnlag). 
  (I tillegg kommer AFP slik mange har det i dag)
  ”Nettoordning”
  Risikodekket
  Dødelighetsarv
  Det er en forutsetning at du har full opptjening (30/30) og jobber frem til opptjeningsalder 67 år.

 • Innskuddspensjon

  Prosent av lønn innbetales som innskudd
  Ingen sluttgaranti
  Fondsbasert uten risikodekninger
  Legalarv

  Nye satser for maksimal innskudd endret fra 01.01.2014

  Knekkpunkt mellom høy og lav sparesats økes fra 6G til 7,1G
  Nye sparesatser for innskudd: For lønn mellom 0 og 7,1G maks 7,0%

  For lønn mellom 7,1 og 12G maks 25,1%

  Valgfritt om innskudd skal beregnes fra første krone eller kun for lønn som overstiger 1G

 • Hybrid Tjenestepensjon

  Hybridpensjon har elementer fra ytelses- og innskuddspensjon.
  Prosent av lønn innbetales som innskudd
  Ingen sluttgaranti
  en livsvarig og kollektiv ytelse
  Dødelighetsarv
  Høyere premie for kvinner

  Satsene er samme som i innskuddspensjon