Trygdeoppgjøret 2021 er gjennomført.

 

 

Grunnbeløpet øker med 4,98 prosent, noe som ansees som en kraftig økning.

(G) øker dermed fra 101.351 kroner til 106.399 kroner med virkning fra 1. mai 2021.

Det betyr at etter årets trygdeoppgjør blir pensjoner under utbetaling regulert høyere enn antatt lønnsvekst.

Alderspensjoner under utbetaling blir i år regulert etter særskilte regler, i tråd med vedtakene Stortinget fattet i desember 2020 og i februar 2021. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la torsdag frem resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottakere og pensjonister.

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai.                

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning i pensjonen på 4,99 prosent fra 1. mai og alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

 

«I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringen var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere»,

opplyser Isaksen i en pressemelding.

 

Endringen i Grunnbeløpet har også betydning for pensjonsopptjeningen i både folketrygden og privat og offentlig tjenestepensjon, hvor satsene er knyttet til Grunnbeløpet. For eksempel blir begrensningen i lønn med tanke på opptjening i Folketrygd på 7,1 G, endret fra kr 719.592.- til kr 755433.-  

Endringen har også den betydning at forsikringssummer i livs og uføre forsikringer som er knyttet til G øker tilsvarende.

Bergen 24.05.2021 

Arvid Åsen

G= Grunnbeløpet i folketrygden endret 4.sept 2020

Trygdeoppgjøret, som ble utsatt som følge av Koronaepidemien, er nå gjennomført.

Det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2020 er fastsatt til 101 351 kroner. Regjeringenla til grunn en lønsvekst på 1,7%

Dette medføres at løpende pensjoner økes med 0,74% med tilbakevirkende kraft fra 1. mai og påregnes utbetalt i tilknytning til pensjonsutbetalingen i oktober 2020.

"For alderspensjonistar aukar satsane for minste pensjonsnivå med 0,92 prosent. Etter auken utgjer satsane følgjande: 

  • Låg sats (ektefelle/sambuar har pensjon) aukar frå 157 171 kroner til 158 621 kroner.
  • Ordinær sats (ektefelle/sambuar har uføretrygd eller inntekt over 2 G) aukar frå 181 908 kroner til 183 587 kroner.
  • Høg sats (pensjonist med ektefelle/sambuar som har inntekt under 2 G) aukar frå 191 422 kroner til 193 188 kroner.
  • Særskilt sats (einsleg) aukar frå 202 818 kroner til 204 690 kroner.
  • Særskilt sats (ektepar, forsørgjar ektefelle/sambuar over 60 år og fyller vilkåra for rett til ektefelletillegg) aukar frå 297 955 kroner til 300 704 kroner."

Bestetida 12.09.2020

Arvid

Høring - forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Departementet har 8. mai 2020 sendt på høring et utkast til utfyllende forskrifter og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto. Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto).

Høringsinstansene har frist til 3. august for å komme med innspill til endringer i forslaget.

Hvorfor EGEN PENSJONSKONTO? Egen pensjonskonto har vært omsnakket og drøftet lenge, og jeg jobbet med dette i Finansforbundet fra den tid jeg var i Forbundsstyret i 2010 til 2013.

Pensjon fra arbeidsgiver.

Hvis du jobber i en bedrift med innskuddspensjon, så sparer arbeidsgiver en andel av lønnen din i pensjon. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor disse pengene skal plasseres. Den dagen du slutter i bedriften får du med deg et pensjonskapitalbevis med de oppsparte midlene. Du kan plassere pengene der du vil, men mange ender opp med mange mindre avtaler spredt hos flere pensjonsleverandører.

Dette er dyrt og gir dårlig oversikt over pensjonen.

Innskuddspensjon har vært i vekst siste 10 år, og det har ført til en kraftig vekst i pensjonskapitalbevis. I løpet av to år har pensjonssparernes beholdning av pensjonskapitalbevis steget fra 64 milliarder kroner til ca 97 milliarder kroner ved utgangen ved 3 kvartal i 2019.

Med NY vil egen pensjonskonto vil det i utgangspunktet fortsatt være arbeidsgiver som bestemmer hvor bedriftens pensjonsordning skal være. Men som arbeidstaker får du muligheten til å velge andre leverandører.

All pensjon fra alle tidligere arbeidsgivere samles på den samme kontoen.

Neste gang du bytter arbeidsgiver vil oppspart pensjon hos tidligere arbeidsgivere følge med inn på den nye kontoen. Du behøver å gjøre noe. Dette blir enklere og billigere for deg.

Arbeidsgiver betaler kostnadene for å forvalte pengene som er spart opp i den bedriften du arbeider i dag. Du må imidlertid selv fortsatt dekke kostnadene for forvaltningen av pengene fra tidligere arbeidsgivere. Arbeidsgiver betaler for administrasjonen av den samlede avtalen.

Hensikten med nytt regelverk er at pensjonen til arbeidstakere skal gi mer pensjon og bedre oversikt.

Målet er at endringene skal bli innført 1. januar 2021. Det blir en innføringsperiode hvor du kan reservere deg mot at sparing fra tidligere arbeidsgivere samles hos nåværende arbeidsgiver.

Det overordnede mål med EGEN PENSJONSKONTO er at pensjonspengene skal forvaltes mer effektivt, slik at du får bedre oversikt og mer pensjon fordi alle pensjonskapitalbevisene samles. Det medfører lavere kostnader og ikke minst mye bedre oversikt for deg.

Du bestemmer selv hvordan pensjonen spares.

Ta et aktivt valg med pensjonen din. Sett deg inn i hvordan pengene spares, det vil si deg hvilken investeringsprofil du har. Vanligvis kan du velge mellom minst tre ulike investeringsprofiler, med ulik andel aksjer - lav, medium eller høy.

Dette gjelder både den innskuddspensjon du har hos nåværende arbeidsgiver, samt for pensjonskapitalbevisene du har fra tidligere arbeidsgivere. 

I pensjonskontoen din vil all din sparing få samme investeringsprofil.

Jeg forventer at flere av høringsinstansene vil komme med innspill.

 

Bestetida. 15.05.2020

Arvid Åsen

 

Nyheter om pensjon fra ny borgerlig flertallsregjering

Regjeringen hever aldersgrensen for statsansatte

De borgerlige partienes regjeringsplattform slår fast at aldersgrensen i staten skal heves fra 70 til 72 år. Partiene vil også vurdere å heve aldersgrensen for alle.

«Pensjonsordningene må legge til rette for mobilitet mellom privat og offentlig sektor», skriver partiene i regjeringensplattformen Høyre, Frp, Venstre og KrF sine landsstyremøter godkjente torsdag kveld.

Å «øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven», er ett av tiltakene.

Privat pensjonssparing

Det er «viktig å stimulere til privat pensjonssparing», fordi dette er «positivt både for samfunnet og for husholdningene at den enkelte bidrar til å sikre sin egen økonomiske trygghet i pensjonisttilværelsen», understrekes det også i plattformen.

Tjenestepensjonsopptjening fra første krone?? 

På pensjonsområdet kan man merke seg at fagbevegelsens ønske om nye regler som gir opptjening av pensjon fra første krone i privat tjenestepensjon ikke er skrinlagt. 

Rregjeringen vil sette ned «et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone».

– Dette er en viktig sak som betyr mye for mange. Å sette ned et utvalg er en åpning for at dette kan bli vedtatt.

 

Bestetida

18.januar 2019

 

 

 

Egen pensjonskonto kan snart være her!

Prop. 40 L (2018–2019)

 

Tilråding fra Finansdepartementet 14. desember 2018, og godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

"Departementet foreslår endringer i innskuddspensjonsloven om samling av arbeidstakers pensjonskapital på en egen pensjonskonto, enten i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør.

Det foreslås også å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg sin opptjente pensjonskapital".

Hva betyr dette?? Nyordningen inneholder 2 viktige endringsforslag.

1. Regjeringen nå vil iverksette en ordning som gjør det lettere for deg som har tjenestepensjonsordning med innskuddspensjon å få oversikt, og finne utav hva du kommer til å få i framtidig pensjon. Idag opparbeider du deg et pensjonskapitalbevis fra hver arbeidsgiver som du arbeider hos, og de lever sitt eget liv som en selvstendig opparbeidet rettighet til framtidig pensjonsutbetaling hver for seg. Nå kan du samle dette i et avtale-dokument i pensjonsordningen hos nåværende arbeidsgiver eller en selv valgt forvalter.

2. I tillegg vil de endre på en gammel regel om at du må ha vært i arbeid i minst 12 måneder  sammenhengende hos samme arbeidsgiver for å "opptjene" rettigheter til tjenestepensjon.

Forslaget innebærer vesentlig forbedring for svært mange arbeidstakere og  er i samsvar med en samlet arbeidstakerorganisjons ønsker. Men ordningen med rett til tjenestepensjon for kortere arbeidsforhold enn 12 mndr er omstridt blant arbeidsgiverorganisasjonene.  

Nå skal saken til stortinget for behandling. Det blir spennede og se hvordan de ulike partiene behandler saken. Følg med. Det vil få betydning for din framtidige pensjon.

Bestetida 15.12.2018

Arvid 

Dette skjer med pensjonen din når du dør!!

I nyhetsbrev fra Gjensidige er det en meget god artikkel skrevet av Alexandra Plathe som beskriver hva som skjer med din pensjonsordning når du dør.

se nærmere på:

https://www.godtforberedt.no/dette-skjer-med-pensjonen-din-nar-du-dor/?WT.mc_id=26kv&WT.tsrc=E-post&mui=

 

Bestetida 30.11.2018

De mest brukte investeringsporteføljene for innskuddspensjon har slått avkastningen på verdensindeksen i første halvår av 2018. God avkastning på Oslo Børs er hovedårsaken.

De mest brukte investeringsporteføljene har en aksjeandel på mellom 20 og 80 prosent, der resten består hovedsakelig av ulike renteinvesteringer.

Investeringsporteføljene har om lag 20 prosent av aksjeandelen plassert i Norge. Oslo Børs har hatt en avkastning på nærmere 10 prosent i første halvår, mens verdensindeksen har hatt nullavkastning. Avkastning på Oslo Børs har hovedsakelig kommet fra energi og sjømat, som er to store sektorer på Oslo Børs.

Avkastningen etter 2.kvartal ble derfor positiv for de fleste av de store produktleverandørene, selv om 1. kvartal var svak for alle.

graf 1. viser forvaltede porteføljer, mens graf 2 viser indeksporteføljer.

Bestetida 27.august 2018

Grunnbeløpet i Folketrygden endres og pensjon reguleres.

Grunnbeløpet i folketrygden (G) øker fra 93 634 kroner til 96 883 kroner med virkning fra 1. mai 2018. Dette utgjør en økning på 3249 kroner, tilsvarende 3,47 prosent. 

Det medfører regulering av pensjon. Uføretrygdede og andre som får ytelser regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 2,55%. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 3,47 prosent, mens alderspensjon under utbetaling vil øke med 2,55 prosent

Det betyr at høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G)  er endret fra  kr 181 744.- i 2017 til kr 186 968.- pr. 1 mai 2018

Bestetida 31.mai 2018

 

Avkastning for innskuddspensjon 2017

Innskuddsbasert pensjon!

Hva tenker du når du ser røde tall på verdens børser ved starten på februar 2018?

Tall fra "Avkastningsportalen" til Norsk Pensjon viser hvordan avkastningen for norske pensjonssparere ble i 2017 og for noen leverandørers tall 15 år tilbake.

Livselskapenes investeringsporteføljer ga svært god avkastning gjennom 2017. Ser man på en oversikt over avkastning for de mest brukte investeringsporteføljene til de største livselskapene i det norske markedet, har  du grunn til å være tilfreds med avkastningen uavhengig av hvilken portefølje , eller hvilken forvalter du har valgt. 

Omtrent 227 milliarder kroner var til forvaltning i markedet for innskudds- og hybridpensjon, inkludert pensjonskapitalbevis og pensjonsbevis i 2017.   

Sammenholdt med pris og lønnsutviklingen i 2017, betyr det at du har fått økt din kjøpekraft i avsatte pensjonsmidler i 2017.

Forskjellene mellom leverandørene er små i 2017, men forskjellen øker når du ser på en lengre tidshorisont, feks 5 år. Og det er store forskjeller mellom en portefølje med lav aksjeandel eller høg aksjeandel.

Men risikoen for svingninger i avkastning stiger selvfølgelig i takt med aksjeandelen. Så dette må vurderes opp mot spare horisont, din risikovillighet, og økonmomisk bæreevne.

Grafene under viser forskjell i avkastning mellom leverandørene og med ulike risikoprofiler i 2017 og over en 5 års periode. 

Men alt i alt kan du som sparer til pensjon i innskuddsbasert eller hybridbasert ordning være godt tilfreds med både 2017 og de 5 siste årene i aksjemarkedet.

Mao så har du litt å gå på når børs tallene viser bare røde tall.

Bestetida 8 febr. 2018

 

 

Egen pensjonskonto. Høringsforslag Finansdepartementet 17 november 2017

Mange synes det er vanskelig å få oversikt over hvor mye pensjon man får. Og flest har utfordringer knyttet til kollektiv tjenestepensjon. Hva har jeg, og hva vil det gi i pensjon?

På anmodning fra partene i arbeidslivet har regjeringen lagt til høring et forslag om egen pensjonskonto. Ordningen slik det er idag er at når du slutter i en bedrift før pensjonsalder, vil den pensjonsrettigheten som du har opparbeidet bli omdannet til en fripolise dersom du har hatt kollektiv ytelsespensjon fra privat eller offentlig ordning.  Og i et pensjonskapitalbevis dersom du har vært i en innskuddspensjonsordning.

Mange har flere arbeidsforhold i løpet av en lang karierre. Og da vil det kunne bli mange fripoliser og pensjonkapitalbevis å holde orden på.

I tillegg er det slik at arbeidsgiver betaler både administrasjonskostnader og forvaltningskostnader for pensjonsordningen mens du er i arbeid. Men når ordningen blir fripolise eller pensjonskapitalbevis vil alle kostnadene være på den ansattes hånd. De kostnadene vil redusere den kapitalen som skal bli din framtidige pensjon. I tillegg er det slik at kostnadene med mange slike pensjonskapitalbevis med mindre beløp blir store i forhold til  prisen ved forvaltning av store ordninger.

Forslaget som nå er til høring går ut på at man skal kunne samle alle pensjonskapitalbevis i en ordning knyttet til nåværende arbeidsgiver. Også idag har man anledning til å slå sammen mange pensjonskapitalbevis hos en leverandør. Men svært få benytter dette.

Departementet mener at egen pensjonskonto vil medføre en mer kostnadseffektiv forvalting og dermed bedre pensjon for de asnsatte og foreslår derfor at:

1. Arbeidstaker skal kunne samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør (egen pensjonskonto)

2. Arbeidstaker skal ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet (opphevelse av 12 måneders-regelen)

Pensjonsforum i regi av FAFO 1. desember ble ordningen presentert for ulike aktører. Departementet ber om tilbakemelding på flere innspill, blant annet at dagens ordning med at du må ha vært sammenhengende i 12måneders tjeneste for på ha rett på tjenestepensjon skal tas bort og at man skal ha rett til å opptjene pensjon fra første krone. og ikke fra 1 G, dvs ca kr 96000.- slik ordningen kan praktiseres nå og som mange har. 

Min opplevelse etter å overvært innspill fra både NHO og LO er at selve egenpansjonskonto blir svært godt mottatt, men at partene naturlignok har ulikt syn på det at pensjonsordningene blir mer omfattende mht virkeområde, og har ulike syn på kostnadsfordelingen.

Departementet har i denne omgang valgt å ikke la fripoliser og pensjonskapitalbevis fra såkalte hybride tjenestepensjonsoprdninger være omfattet av ordningen. Men dersom egenpensjonskonto blir vedtatt, vil de utrede de ordningene senere.

Høringsfrist 21. februar. Det blir spennede å se hva tilbameldingene blir og utfallet av saksbehandling i regjering og Storting.

Arvid

04.12.2017 

NY IPS vil gi mer pensjon

 

I revidert nasjonalbudsjett oppfyller Regjeringen endelig løftet fra Sundvolden-erklæringen om å legge til rette for at nordmenn kan spare til pensjon med skattefradrag. Dette skal erstatte dagens pensjonsspareprodukt Individuell pensjonssparing (IPS).

– Pensjonsreformen fra 2011 har gjort at behovet for å spare til pensjon har økt, uten at det har eksistert gode ordninger for privat pensjonssparing i markedet. Derfor har dette vært etterlyst av mange.

Hva betyr de nye endringene? Årlig sparebeløp øker fra kr.15000.- til kr 40000.- Men viktigst er at pensjonuttak nå vil skattlegges annerledes, og det vil for de aller fleste medføre lavere skatt på utbetalt beløp.

Storebrand har regnet på hvor stor effekt den nye IPS-ordningen vil få for arbeidstageres fremtidige pensjon - og den er betydelig:

Storebrands regnestykker viser nemlig at 30-40 åringer kan forvente å få 20 til 30 prosent høyere pensjon på grunn av skattefordelene, sammenlignet med å spare i aksjefond utenfor IPS.

De fleste pensjonsspareleverandører lanserer 1. november den nye og forbedret utgave av IPS. Ved å spare opptil 40 000 kroner i året kan du få inntil 9 600 kroner igjen på skatten.

Mer om den nye IPS ordningen

  • Du får inntil 9 600 kroner i fradrag på skatten - 24 prosent av ditt årlige sparebeløp
  • Utsatt skatt på avkastning – du betaler 24 prosent skatt ved utbetaling
  • Verdiene er unntatt formuesskatt
  • Årlig utbetaling kan tidligst starte når du er 62 år
  • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis

For deg som allerede sparer i IPS

Ved innføringen av den nye IPS ordningen foreslår regjeringen at dagens IPS blir stengt for av nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, men etter all sannsynlighet vil det lønne seg å stoppe avtalen og opprette en ny. 

 

 Bestetida 12.09.2017